Tüzüğümüz

 

MİL-ENERJİ SEN TÜZÜĞÜ

 

MANEVİ, İLKELİ ve LİYAKATLİ

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI                                                     

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

 

Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi ve Adresi:

Madde 1- (1) Sendikanın Adı; “Manevi, İlkeli ve Liyakatli  Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası” , kısa adı; “MİL-ENERJİ SEN” dir.

 Genel Merkezi Ankara’dadır. 

(2) Sendika Genel Merkez adresi: Menekşe 1 Sokak Orkide Apt. No:8/B Daire:19 Çankaya / Ankara şeklindedir.           

(3) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Sendikanın Faaliyet Alanı:

Madde 2- (1) Sendika,4688 sayılı yasa gereği tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Türkiye genelinde Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolunda ve sendikanın üyesi olduğu konfederasyon , uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet gösterir.

 

Sendikanın Amacı:

Madde 3- (1) Manevi İlkeli ve Liyakatli sendikacılık çerçevesinde; Çalışanların ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve çıkarlarını gözetmek, geliştirmek, üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmek                                                         

(2) Sendika bu amaçlarına ulaşmak için;

  1. Sendika üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

b) Sendika üyelerinin meslekleri ve yürüttükleri görevlerle ilgili bilgilendirilmeleri , mesleklerinde ilerlemelerini ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik,malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini.

    c) Sendika üyelerine hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç) Sendika üyeleri arasında dayanışma, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini,

d) İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin: sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

e) Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinciyle düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için mücadele vermeyi,

f) Grev ve siyaset hakkı başta olmak üzere kamu görevlilerine yönelik sınırlama, yasak   ve dayatmaları sona erdirecek eylemleri gerçekleştirmeyi,

g) Hizmet kollarındaki kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının yanında katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde Konfederasyon ve Sendikalar aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

h) Sendika üyelerinin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim kursları, seminer, panel, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemeyi; kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayımlamayı,                          

ı) Bireylerin vazgeçilmez ve devredilemez temel haklarından olan dini inançlarının gereklerini yerine getirmelerine ilişkin haklarını kullanırken hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamaları,

i) Rehberlik ve danışma birimleri oluşturmayı ve bu faaliyetlerle üyelerini bilgi, birikim, yetenek ve bilinç düzeylerinin sürekli gelişmesini,

j) Sendika üyelerinin, diğer kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve sosyal ve kültürel yaşamlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırmaya yönelik olarak: Tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, sportif yarışmalar, açık oturumlar gibi etkinlikler tertiplemeyi,

k) Sendika üyeleri başta olmak üzere her bir vatandaşımızın devlet imkânlarından adaletli bir şekilde yararlanmasını,

l) din ve vicdan hürriyeti ile manevi değerlerin gerçek anlamda teminat altına alınmasına yönelik çalışmalara destek vermeyi ve katkı sunmayı,

m) Evrensel hukukun, uluslararası sözleşmelerin ve belgelerin, Anayasanın Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ve diğer mevzuatların sağladığı hak ve yetkileri kullanarak her türlü mücadeleyi verir.

Tüzüğün Devamını ...

  

 

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.